Вимоги до оформлення статей до публікації доповідей Міжнародного форуму бандуристів

Статті публікуються однією з робочих мов Форуму – українською та англійською.

До друку приймаються лише неопубліковані статті у фахових виданнях.

Автори обов’язково повинні вказувати УДК статті (https://uk.wikipedia.org/wiki/Універсальна_десяткова_класифікація) та міжнародний індивідуальний номер науковця – ORCID (https://orcid.org/signin).

Вимоги до файла: Файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі doc; файл має бути названий прізвищем автора (наприклад, Кузьменко A.doc). Роздрукований та електронний варіанти повинні бути ідентичними. Текст має бути ретельно відредагований та перевірений автором і завірений його підписом на кожній сторінці.
Формат тексту: Обсяг (без списку використаної літератури і джерел, анотацій і ключових слів) 20000-40000 знаків із проміжками). Формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегль № 14, міжрядковий інтервал – 1; параметри сторінки (береги) – 2 см. з усіх боків.

Текст вирівнюється по ширині. Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки. Сторінки не нумеруються. Не допускається створення абзацу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску. Не допускається виділення фрагменту тексту підкресленням.

Структура публікації:

 • УДК;
 • ORCID (унікальний номер науковця);
 • Прізвище й ініціали автора (авторів) статті;
 • Назва закладу, місто, країна, де працює або навчається автор;
 • Назва статті;
 • Анотації (прибл. 500 знаків із проміжками) українською та англійською та ключові слова (3-7 слів чи словосполучень) мовою кожної з анотацій.
 • Текст статті. Структура статті має відповідати вимогам МОН України (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) і містити наступні елементи (виділяються жирним шрифтом):
  1) Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;
  3) Формулювання мети статті (постановка завдання);
  4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  5) Висновки із пропонованого дослідження і перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі.
 • Література. Посилання на літературу в тексті подавати у квадратних дужках (через кому після номера джерела вказується сторінка), наприклад: [3, с. 98]. Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх крапкою з комою. Напр.: [1, 44; 2, 35]. Список використаної літератури і джерел подається в алфавітному порядку. Список оформити згідно з ДСТУ 8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).
 • Примітки підсторінкові (References). Список оформити за Гарвардським стандартом бібліографічних посилань Harvard reference system http://www.citethisforme.com/harvard-referencing . Для транслітерації кириличних символів використовувати для україномовних праць – http://translit.kh.ua/. Після транслітерації вказати у квадратних дужках оригінальну мову джерела (наприклад, [in Ukrainian]).

Розгорнутий науковий реферат англ. мовою (для україномовних статей) або українською (для англомовних статей)– (5000-6000 знаків) для публікації на англомовній версії web-сайту видання, подається окремим файлом.

Відомості про автора (авторів) публікації: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження (ДСТУ 7152:2010, п. 5.1.1.1)), посада, назва країни (для іноземних авторів).

Контактний телефон та електронна адреса автора (авторів) публікації.